Cienījamie klienti! Grand Credit birojs turpina strādāt darba dienās no pulksten 08:30-17.30. Rūpējoties par mūsu visu drošību, klientus pieņemam pēc pieraksta, tālruns +37167370688

Fizisko personu datu apstrādes politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grand Credit”, reģistrācijas numurs: 50003952521, juridiskā adrese: Bīskapa gāte 2, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk – “Grand Credit” vai Mēs”) ir personu datu apstrādes pārzinis, kas nosaka personu datu apstrādes mērķus un prasības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Grand Credit kā alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējs, ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai fizisko personu datu apstrādes politikai (turpmāk – Privātuma politika). Privātuma politikā Mēs informēsim Jūs par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus. Mēs apņemamies būt atklāti pret Jums un sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus Mēs apstrādājam, kāds ir apstrādes mērķis un juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

1. Kādus personas datus Mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 

2. Kāds ir personas datu apstrādes mērķis?

Mēs apstrādājam personas datus, lai:

Grand Credit var apstrādāt personas datus citiem mērķiem, par kuriem mēs Jūs informēsim brīdi, kad Jūs mums sniegsiet attiecīgus datus.

 

3. Uz kāda pamata Mēs apstrādājam personas datus?

Mūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

           ✓ veikt komercdarbību;

           ✓ sniegt kreditēšanas pakalpojumus;

           ✓ pārbaudīt Jūsu identitāti un kredītspēju pirms līguma noslēgšanas;

           ✓ nodrošināt līguma saistību izpildi;

           ✓ saglabāt Jūsu pieteikumus un iesniegumus, ko Jūs esat iesniedzis Grand Credit, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz informatīvo tālruni vai iesniegti izmantojot mūsu tīmekļa vietni;

           ✓ analizēt Grand Credit tīmekļa vietnes darbību, izstrādāt un ieviest tā uzlabojumus;

           ✓ izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

           ✓ nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu vai citiem būtiskiem notikumiem līguma izpildē;

           ✓ nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

           ✓ administrēt maksājumus;

           ✓ administrēt kavētos maksājumus;

           ✓ vērsties, tai skaitā, bet ne tikai valsts pārvaldes iestādēs, operatīvās darbības iestādēs, tiesās savu tiesisko interešu aizsardzībai; 

           ✓ nodrošināt īpašuma aizsardzību.

 

4. Personas dati un trešās personas.

Mēs iegūstam un izmantojam Jūsu personas datus no valsts uzturētiem reģistriem, piemēram, komercreģistra, zemesgrāmatām un citiem publiski pieejamiem avotiem un reģistriem. Atsevišķos gadījumos Mēs nododam Jūsu personas datus trešajām personām, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret Jums, piemērojamos tiesību aktus vai citiem šajā politikā aprakstītajiem mērķiem.

 

5. Kā Mēs aizsargājam personas datus?

Mēs nodrošinām Jūsu personas datu konfidencialitāti, veicot atbilstošus drošības pasākumus un ievērojot normatīvo aktu prasības un tajos paredzētos pienākumus. Jūsu interešu aizsardzības nolūkos nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, kā arī ēkas, kurā darbojamies, aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu trešo personu neautorizētu piekļuvi.

 

6. Cik ilgi Mēs glabājam personas datus?

Grand Credit glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas Jūsu personas dati tiek dzēsti.

 

7. Grand Credit tīmekļa vietnes apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Grand Credit tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit. Grand Credit tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Grand Credit nenes nekādu atbildību.

 

8. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības:

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzam, iesniegt mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).

Gadījumā, ja uzskatiet, ka Mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv). juridiskā adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV- 1011, tālruņa numurs: +371 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv

 

9. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā

Grand Credit ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Jums tā aktuālo versiju, ievietojot to Grand Credit tīmekļa vietnē: www.grandcredit.lv. Šī privātuma politika stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

 

10. Kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai neskaidrības, vai ieteikumu attiecībā uz Jūsu datu apstrādi Sabiedrībā, lūdzu sazinieties ar mums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grand Credit”, reģistrācijas numurs: 50003952521, juridiskā adrese: Bīskapa gāte 2, Rīga, Latvija, tālruņa numurs: +371 80000688, e-pasta adrese:info@grandcredit.lv.

Datu aizsardzības speciālists: juristi@grandcredit.lv.

Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, nosūtot mums vēstuli uz iepriekš minēto adresi, ar norādi, ka tā ir Datu aizsardzības speciālistam.

Uz augšu